Zkratky, značky, tituly, …

Zkratky se píší s tečkou, značky a stažené zkratky (vytvořené z prvních a posledních písmen slova) bez. Následující seznam vyjmenovává ty nejznámější. Vyskytuje-li se zkratka u lomítka, tečka se ruší. Některé tituly se píší s tečkou, po zahraničních a Ph.D. a Th.D. se nepíše mezera po první tečce.

1 Zkratky a značky

Zkratka Vysvětlivka
a. s. akciová společnost
aj. a jiné
apod. a podobně
atd. a tak dále
ca, cca cirka
č. číslo
č. p. číslo popisné
fa firma
fce funkce
h, h., hod. hodina
j. č. jednotné číslo
k. s. komanditní společnost
max. maximálně
mil. milion
min minuta
min. minuta, minimálně
mj. mimo jiné
ml. mladší
mld. miliarda
mn. č. množné číslo
Zkratka Vysvětlivka
n. l. našeho letopočtu
n. m. nadmořská výška
např. například
př. příklad
př. n. l. před naším letopočtem
r. rok
s sekunda
s. strana
s. r. o. společnost s ručením omezeným
spol. s r. o. společnost s ručením omezeným
st. starší
t. č. toho času
t. r. toho roku
tj. to je(st)
tzv. takzvaný
v. r. vlastní rukou
v. o. s. veřejná obch. společnost
v. v. i. veřejná výkzumná instituce
viz rozkazovací způsob „vidět“
zkr. zkratka, zkráceně

2 Akademické tituly

Titul Vysvětlivka
Bakalářské a magisterské studium
Bc. bakalář
BcA. bakalář umění
Ing. inženýr
Ing. arch. inženýr architekt
Mgr. magistr
MgA. magistr umění
MUDr. doktor medicíny
MDDR. zubní lékař
MVDr. doktor veterinární medicíny
Magistr s rigorózní zkouškou
JUDr. doktor práv
RNDr. doktor přírodních věd
PhDr. doktor filozofie
PharmDr. doktor farmacie
ThDr. doktor teologie
Akademicko-vědecké tituly v minulosti
CSc. kandidát věd
DrSc. doktor věd
Titul Vysvětlivka
Akademicko-vědecké tituly
Ph.D. doktor
Th.D. doktor teologie
Vědecko-pedagogické tituly
doc. docent
prof. profesor
Zahraniční tituly
BBA bakalář obch. administrativy
MBA magistr obch. administrativy
B.A. bakalář umění
M.A. magistr umění
BSc. bakalář věd
MSc. magistr věd
Blaw, LL.B. bakalář práv
Mlaw, LL.M. magistr práv
Mmed. magistr medicíny
M.D. doktor medicíny
Dipl.-Ing. diplomovaný inženýr
EngD. doktor technických věd

3 Vojenské hodnosti

Hodnost Vysvětlivka
voj. vojín
sv., svob. svobodník
des. desátník
čet. četař
rtn. rotný
rtm. rotmistr
nrtm. nadrotmistr
šrtm. štábní rotmistr
pprap. podpraporčík
prap. praporčík
nprap. nadpraporčík
šprap. štábní praporčík
Hodnost Vysvětlivka
ppor. podporučík
por. poručík
npor. nadporučík
kpt. kapitán
mjr. major
pplk. podplukovník
plk. plukovník
brig. gen. brigádní generál
genmjr. generálmajor
genpor. generálporučík
arm. gen. armádní generál


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011